Quy trình sản xuất

Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình cân đông - Cán luyện - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình Ép - Định hình - Lưu hóa - Xử lý Tân Lúa Vàng
Quy trình Ép - Định hình - Lưu hóa - Xử lý Tân Lúa Vàng
Quy trình Ép - Định hình - Lưu hóa - Xử lý Tân Lúa Vàng
Quy trình Ép - Định hình - Lưu hóa - Xử lý Tân Lúa Vàng
Quy trình thành phẩm - lưu kho - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình thành phẩm - lưu kho - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình thành phẩm - lưu kho - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Quy trình thành phẩm - lưu kho - Trục chà lúa Tân Lúa Vàng